خوابم مياد   

کسي مي‌دونه داروي بي‌حوصله‌گي، بي‌حالي و بي‌انگيزگي چيه؟ اگه مي‌دونيد زود بگيد چون يه مدته بشدت دچار اين حالات شدم.

راستي يه دارويي هم معرفي کنيد که بي‌خوابي‌آور باشه، چون همش خوابم مياد!

مريم

لینک
دوشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٦ - مریم و هاله