خبرنگار   

دیروز خبرنگار یکی از روزنامه ها که حدود دو ماه پشت سر هم از ما خبرمنفی زده بود رو دعوت کردیم که مثلا ازش بخواهیم یه کم اذعان عمومی رو کمتر در مورد ما مشوش کنه!!!!!  توی این جلسه یکی از اعضای هیئت مدیره (که سر من داد کشیده بود) مثل جن بو داده پیداش شد و شروع کرد به زدن حرفهای صد تا یه غاز که آخرش هم گفت من اصلا مصاحبه خودم رو که شما تو روزنامتون چاپ کردید رو انکار می کنم و اصلا خبرنگار زرنگ کسی است که بعد از تنظیم خبربیاد از مصاحبه کننده امضا بگیره !!!!! من داشتم از شدت خنده منفجر میشدم. از اینکه فکر می کنه خبرنگارا اینقدر احمقن که با این حرفها بترسن بیشتر خندم می گرفت. اصلا یکی نیست به این آقا بگه اگه تموم خبرنگارا بخوان برای هر مصاحبه مطلب و رو برای مصاحبه شونده بفرستن باید به جای روزنامه سالنامه در بیارن که!!!!!!!!!!! خبرنگار مهمان هم نه گذاشت و نه برداشت گفت:خبرنگار زرنگ کسی که حرفهای آدمهای بی اعتماد به نفسی مثل شما رو ضبط کنه!!! جای شما خالی کلی از این حاضر جوابیش کیف کردم.

آخر جلسه هم خانم خبرنگار همه شون رو شست گذاشت کنار ورفت. نمی دونید من تو جلسه چون باید وانمود می کردم طرف اداره هستم و ساکت بودم چه زجری کشیدم  ولی هر بار که رئیسمون یه حرفی میزد توی دلم جوابش رو می دادم.

یکی از نکاتی که تو جلسه بهش رسیدم این بود که عضو هیئت مدیرمون داشت این خانم خبرنگار رو خیلی ظریف تهدید می کرد به شکایت. حالا به نظرتون بحث شفاف سازی و پاسخگویی کجاست وقتی خبرنگا رو تهدید می کنن؟

نکته جالبتر این بود که همه یه مدلی با این خبرهای منفی موافقن بودن ولی باید ادا در میاوردن که مثلا ما خیلی از عملکرد شما ناراضی هستیم. میدونیدچرا؟چون این  خبرها باعث میشه  شاید مدیر عامل ضعیفمون شاید عوض بشه!!!!!!

 

هاله

لینک
دوشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٦ - مریم و هاله