خرافات   

چندسال پيش واسه تحصيلدار شرکت ما يه موتور خريداري ميشه، از شانس بد، موتور بعد از ۳ماه دزديده ميشه و کلي دردسر واسه اون تحصيلدار بيچاره درست ميشه....  موتورالبته بعدازمدتي پيدا ميشه ولي اون موقع تحصيلدار از شرکت ما رفته بوده.

از اون موقع هرکي سوارش شده براش کلي دردسر درست شده . يکي مدارکي‌رو که بايد به مقصد مي‌رسونده‌ گم مي‌کنه، يکي با يه بچه تصادف مي‌کنه...

اين اتفاقات باعث ميشه موتور بگذارن تو پارکينگ شرکت و ازش استفاده نکنن. تا اينکه هفته پيش آبدارچيمون از اقاي رئيس اجازه گرفت که از اين موتور استفاده کنه، آقاي رئيس هم با آب و تاب همه ماجراهارو براي آبدارچيمون تعريف کرد و بعدش هم بهش گفت: حالا خود داني.

آبدارچيمون خنده‌کنان اومد پيش من و گفت هه هه ... چقدر آقاي رئيس خرافاتيه. به من ميگه اين موتوره نحسه.

امروز آبدارچيمون براي اولين بار سوارش شد تا بره خريد. نيم‌ساعت بعد با سرکله خوني و لباسهاي جرواجر برگشت شرکت چون وقتي از کنار يه ماشين داشته ردميشده، يهو در ماشينه باز ميشه و آبدارچي فلکزده ما پس از برخورد با در به داخل جوب پرتاب شده!!!

به نظر شما اين موتور نحسه يا اينکه همه اينها اتفاقه؟ اصلا" شما به اينجور چيزها اعتقاد داريد؟

مريم

لینک
دوشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٦ - مریم و هاله