غارت خزر !!!!!!!   

دوستان به وب ارسلان سر بزنيد تا ببينيد بعد از قرارداد ترکمن چای و گلستان چه بلايی قراره سر دريای خزر بيارن !!!!!!!

هاله

 

لینک
یکشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٦ - مریم و هاله