بيكاري   

يه روزاي اينقدر كار دارم كه واقعا" نمي‌تونم سرمو بخارونم ، يه روزاي هم از صبح تا عصربيكارم ، اين روزهاي بيكاري خيلي بدتر از روزهايه كه خيلي كار دارم چون طولاني و اعصاب‌خردكن است، زمان تو اين روزها متوقف ميشه . امروز هم از اون‌روزهاست .

مریم

 

لینک
شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٥ - مریم و هاله