فيتيله فردا تعطيله   

هردم از اين باغ بري مي‌رسد

اسم اين دولت را بايد دولت تصميمات غيرمترقبه گذاشت و هرلحظه منتظر يك تصميم جديد و غافلگيركننده بود ازهمون اول سال كه ساعت رسمي كشورمثل گذشته‌ها و مثل تمام كشورهاي ديگه تغيير نكرد! تا الان كلي تصميمات عجيب غريب گرفته شده مثل ساعت باز شدن بانكها!! ، نامه‌پراكني‌هاي رئيس‌جمهور به بوش!!!! و.....تا اين سه روز تعطيلي به مناسبت عيدفطر.

خدا آخر و عاقبت مارو با اين دولت به‌خير كنه .

مريم

لینک
یکشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٥ - مریم و هاله