تولدم مبارک   

ديروز يعني 19آبان روزتولدم بود

تولد تولد تولدت مبارک......بيا شمع‌هارو فوت کن .......هوف

ديم ديم دريم ديم لاي لاي لايي لاي.........دس دس

مريم

لینک
شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٥ - مریم و هاله