يک جمله قشنگ   

آه خدایا

مرا شکار شیر کن

پیش از آنکه خرگوش را شکار من کنی.

"جبران خلیل جبران"

مريم

لینک
جمعه ۱ دی ،۱۳۸٥ - مریم و هاله