تبسم   

"اگر در چهره كسي تبسم نديديد، از تبسم خود به او قرض دهيد"

سخته ولي ممكنه.

مريم

لینک
یکشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٥ - مریم و هاله