بوهای مطبوع!   

امروز نزديکهاي ظهر يکدفعه يه بوي بد تمام اتاقم‌رو گرفت اول فکر کردم بوي دستشويي (هرچند که دستشويي از ميز من خيلي دوره) و يه آدم بي‌فرهنگ رفته دستشويي و سيفون‌رو نکشيده براي همين با يکي از همکارام تصميم گرفتيم بريم و روبروي کاسه توالت بنويسيم لطفا" پس از اتمام کار خود سيفون را بکشيد يا بر لعنت بر کسي که سيفون نکشد يا ..... خلاصه کلي سر اينکه بنويسيم يا ننويسيم و اگه نوشتيم چي بنويسيم بحث کرديم ولي اين بوي بد هرلحظه بيشتر ميشد که کمتر نميشد بنابراين رفتيم دستشويي سروگوشي آب داديم ديديم نه بو از اينجا نيست....

شروع کرديم به گشتن تا بفهميم منبع اين بو کجاست، گشتيم و گشتيم ......تا اينکه آبدراچيمون خبر آورد که مأموان شهرداري دارن باغچه‌هاي خيابونمون‌رو کود ميدن و از قضا همه کودها‌رو ريختن جلوي در شرکت ما!!!  

حالا تصور کنيد که درحاليکه ما داشتيم نهار مي‌خورديم از اين بوي مطبوع هم استنشاق مي‌کرديم و...

موقع رفتن احساس مي‌کردم بوي پي‌پي مي‌دم.

مريم

لینک
یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - مریم و هاله